قوانین مسابقه سازه گرایش بالسایی دوره اول و دوم متوسطه

بالسایی-تاورکرینقوانین مسابقه سازه گرایش بالسایی-تاورکرین

دوره اول و دوم متوسطه

 

1- مواد و مصالح مصرفی :

  1. سازه ها باید فقط از چوب بالسا و چسب ساخته شده باشند .
  2. تنها قسمتی که لازم نیست از جنس بالسا باشد “شفت بارگذاری” یا به عبارت دیگر محلی که بار از طریق آن به سازه اعمال می شود، حداکثر قطر آن باید ۶ میلی متر بوده و بدون بیرون زدگی از سازه قبل از مسابقه در جای خود نصب شود، تا قلابی به قطر 1 سانتی متر، بار را به آن اعمال کند. انتخاب جنس شفت با رعایت مسلم بودن آزاد است.

1.1: ویژگی های چوب بالسا مورد استفاده

  1. ضخامت چوب باید بین ۲٫۸ میلی متر تا ۳٫۲ میلیمتر باشد (بالسا ۳) استفاده از سایر ضخامت ها موجب حذف می شود .

2. استفاده از چوب بالسا با دانسیته بالا که از آن با عنوان هارد بالسا یاد می شود ممنوع است .

3. تمامی المان های سازه باید از رشته های بالایی با عرض ۱ سانتی متر ساخته شوند.

4. برای سبک تر کردن سازه می توان سوراخ هایی را مانند تیر لانه زنبوری در رشته ها ایجاد کرد. حداکثر قطر این سوراخ ها می تواند ۴ میلی متر باشد.

1.2: ویژگی های چسب :

استفاده از تمامی انواع چسب، به شرط رعایت اصول چسب کاری که در ادامه در خواهد بلامانع است.

(نکته: استفاده از چسب های CA که رقیق هستند و در طول الياف چوب نفوذ می کنند، به علت خطای چسب توصیه نمی شوند)

  1. قوانین ساخت:

1.1: چسب کاری :

1. تعريف بعد چسب: مقدار 2.5  میلی متر با همان ضخامت چوب بالسا را در این آیین نامه، برابر بعد چست، در نظر می گیریم.

2. حداکثر مقدار چسب در هر گره یا محل اتصال، حداکثر برابر طول فصل مشترک های اعضای گره به اضافه 2.5 میلی متر در هر طرف (در هر طرف به اندازه بعد چسب) می باشد.

  1. بالساییدر المان هایی که به صورت موازی و در طول با هم اتصال دارند تنها در محل هایی که ، عضو ثالثی که با آن ها موازی نباشد و با آن ها تشکیل گره بدهد می توانند با چسب به هم متصل شوند.

بالساییطول مدار سیگاری از نور السمان که به صورت طولي متوقد بهم مشعل شوله

پروفیل های  I: شکل ، ناودانی، سپری، Z ، نبشی و قوطی با رعایت موارد فوق قابل ساخت است.

4. در صورت روی هم آمدن دو المان، می توان صفحه مشترک آن دو به اضافه بعد چسب در هر طرف را چسب زد.

  1. بالساییتنها قسمتی که می تواند آغشته به چسب باشد. دو عدد صفحه از چوب بالسا با ابعاد حداکثر ۴۰۴ سانتی متر که برای نصب هرکدام از شفت های بارگذاری مورد استفاده قرار می گیرد، که با توجه به وجود ۲ عدد شفت در هر بازه، این صفحات برای هر بازه چهار عدد خواهد بود.

2: ابعاد سازه:

هر سازه در این گرایش شامل قسمت های زیر خواهد بود :

الف) دکل، که بار بازوی اصلی و بازوی تعادل را به تکیه گاه منتقل میکند.

ب ) بازوی اصلی، وظیفه تحمل بار مسابقه را بر عهده دارد.

پ) بازوی تعادل، وظیفه تحمل بار متعادل کننده جرثقیل را بر عهده دارد.

2.2.1: دکل: ابعاد مقطع آن حداکثر ۶*6 سانتی متر می باشد، و طول آزاد آن از بالای تکیه گاه تا پایین ترین قسمت بازو ها باید حداقل ۳۵ سانتی متر باشد .

نکته 1: اگر بازوی تعادل و بازوی اصلی نسبت به زمین در یک تراز نبودند، مبنای محاسبه طول آزاد دکل پایین ترین قسمت از بازوی پایینی خواهد بود.

نکته 2: در صورت استفاده از دستک پین دکل و بازوها، مبنای محاسبه طول آزاد، فسمتی از دکل خواهد بود که بین دستک و تکیه گاه می باشد .

نکته 3: ادامه دادن دکل بالاتر از بازو ها و نصب دستک از بالا، با رعایت حداقل طول آزاد بازو اصلی بلامانع است.

2.2.2: بازوی اصلی: ابعاد مقطع آن حداکثر ۶ * ۶ سانتی متر می باشد. و طول آزاد (طره) آن از دکل تمرکز شفت باید حداقل ۳۵ سانتی متر باشد. (طول آزاد در راستای افقی محاسبه می شود).

نکته 1) در صورت استفاده از دستک بین دکل و بازوها، مبنای محاسبه طول آزاد، قسمتی از بازو خواهد بود که بین دستک و مرکز شفت می باشد.

2.2.3: بازوی تعادل: ابعاد مقطع آن حداکثر6*6 سانتی متر می باشد. و طول آزاد (طره) آن از دکل تا مرکز شفت باید حداقل ۵ سانتی متر باشد (طول آزاد در راستای افقی محاسبه می شود).

نکته 1: در صورت استفاده از دستک بین دکل و بازوها، مبنای محاسبه طول آزاد، قسمتی از باز و خواهد بود که بین دستک و مرکز شفت می باشد.

2.2.4: تکیه گاه: حداکثر ارتفاع مجاز برای تکیه گاه ۱۰ سانتی متر از سطح زمین خواهد بود و طول هر طرف آن از مرکز دکل تا انتهای تکیه گاه نباید بیشتر از ۱۵ سانتی متر باشد. تکیه گاه میتواند در راستای عمود بر صفحه شکل زیر نیز تا ۱۵ سانتی متر از مرکز دکل در ارتفاع مجاز ادامه یابد .

بالسایی۳. ارزیابی مسابقه :

پس از اطمینان از پایدار بودن سازه در حالت بدون بار، وزنه محاسبه شده توسط تیم شرکت کننده برای بازوی تعادل به سازه وصل می شود. پس از اتصال این وزنه هم چنان سازه باید تعادل خود را حفظ کند، سپس وزنه ای معادل ۲ کیلوگرم به انتهای بازوی اصلی متصل می شود. در این حالت سازه باید ۳ دقیقه هر دو وزنه را تحمل کند. در صورت واژگون شدن تمام یا بخشی از سازه قبل از سپری شدن ۳ دقیقه، سازه مردود خواهد شد. وزنه های موجود در مسابقه برای بازوی تعادل با دقت ۱۰۰ گرم میباشد. و حداکثر ۱۰ کیلوگرم خواهد بود،.

  1. سازه ای که سبک ترین وزن را بدون وزنه ها داشته باشد در مقام نخست قرار میگیرد.
  2. خطا در چسب کاری با نظر داور منجر به کسر امتیاز با حذف سازه میگردد .
  3. خطا تا ۵ % در ابعاد منجر به کسر امتیاز و بیشتر از آن منجر به حذف میشود .
  4. دانش آموزان دفترچه محاسبات برای لنگر واژگونی سازه را باید تحویل هیات داوران دهند در این مرحله به منظور بررسی دانش فنی و تسلط دانش آموزان عملی و کتبی گرفته می شود. این بخش شامل ۲۵ امتیاز کل می باشد.