دوره ششم جشنواره پروژه های دانش آموزی فرهیختگان جوان
دوره ششم جشنواره پروژه های دانش آموزی فرهیختگان جوان

شروع ثبت نام : 25 آذر 1402 (روز پژوهش و فناوری)

پایان ثبت نام : 30 فروردین ماه 1403

آغاز ارسال گزارش و مستندات پروژه: 1 اسفند 1402 از طریق سامانه پایش باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

پایان مهلت ارسال گزارش و مستندات پروژه: 30 فروردین 1403

روزهای برگزاری جشنواره : 19 و 20 و 21 اردیبهشت 1403