دوره پنجم جشنواره پروژه های دانش آموزی فرهیختگان جوان
پنجمین جشنواره پروژه های دانش آموزی فرهیختگان جوان

شروع ثبت نام : 25 آذر 1401 (روز پژوهش و فناوری)

پایان ثبت نام : 30 اسفند ماه 1401

آغاز ارسال گزارش و مستندات پروژه: 1 فروردین 1402

پایان مهلت ارسال گزارش و مستندات پروژه: 30 فروردین 1402

روزهای برگزاری جشنواره : 20و 21 و 22 اردیبهشت 1402