شروع ثبت نام : 25 آذر 1400 (روز پژوهش و فناوری)

پایان ثبت نام : 30 اسفند ماه 1400

روزهای برگزاری جشنواره : 21 و 22 و 23 اردیبهشت 1401