مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره پروژه‌های دانش‌آموزی فرهیختگان جوان برگزار شد
مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره پروژه‌های دانش‌آموزی فرهیختگان جوان برگزار شد

مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره پروژه‌های دانش‌آموزی فرهیختگان جوان
مراسم اختتامیه و اهدا جوایز چهارمین جشنواره پروژه‌های دانش‌آموزی فرهیختگان جوان
افتتاحیه جشنواره پروژه های دانش آموزی فرهیختگان جوان
افتتاحیه جشنواره پروژه های دانش آموزی فرهیختگان جوان

افتتاحیه چهارمین جشنواره پروژه های دانش آموزی فرهیختگان جوان
افتتاحیه چهارمین جشنواره پروژه های دانش آموزی فرهیختگان جوان

افتتاحیه جشنواره پروژه های دانش آموزی فرهیختگان جوان
افتتاحیه جشنواره پروژه های دانش آموزی فرهیختگان جوان