پنجمین جشنواره پروژه های دانش آموزی فرهیختگان جوان
پنجمین جشنواره پروژه های دانش آموزی فرهیختگان جوان

مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره پروژه‌های دانش‌آموزی فرهیختگان جوان برگزار شد
مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره پروژه‌های دانش‌آموزی فرهیختگان جوان برگزار شد

مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره پروژه‌های دانش‌آموزی فرهیختگان جوان
مراسم اختتامیه و اهدا جوایز چهارمین جشنواره پروژه‌های دانش‌آموزی فرهیختگان جوان
افتتاحیه جشنواره پروژه های دانش آموزی فرهیختگان جوان
افتتاحیه جشنواره پروژه های دانش آموزی فرهیختگان جوان