ششمین جشـنــواره پروژه‌های دانش‌آموزی

امروز تیر ۳, ۱۴۰۳ ۰۶:۱۴

قوانین مسابقه کامپیوتر گرایش شبیه سازی دوره اول و دوم متوسطه

قوانین مسابقه کامپیوتر گرایش شبیه سازی دوره اول و دوم متوسطه

قوانین مسابقه کامپیوتر گرایش شبیه سازیقوانین مسابقه کامپیوتر گرایش شبیه سازی
دوره اول و دوم متوسطه


در لیگ شبیه سازی فوتبال دو بعدی، دو تیم متشکل از ۱۱بازیکن مجازی در یک محیط شبیه سازی شده با یکدیگر بازی می کنند. تلاش شده است که در این محیط شبیه سازی شده، بسیاری از اعمال و حسگرهای روبات های واقعی و شرایط واقعی بازی شبیه سازی شود.

هر بازیکن مجازی به طور مجزا از بازیکن های دیگر، اطلاعاتی را برای سرور شبیه ساز ارسال و از آن دریافت می کند. اطلاعاتی که هر بازیکن دریافت می کند شامل اطلاعات محیطی برای آن بازیکن مانند فاصله ی بازیکن تا نقاط مختلف زمین و مکان نسبی توپ نسبت به بازیکن است. همچنین هر بازیکن اطلاعاتی مانند چگونه حرکت کردن و چگونه شوت زدن را برای سرور شبیه ساز می فرستد، اطلاعاتی که بازیکن ها دریافت می کنند، دارای خطا هستند.

قوانین لیگ شبیه سازی دو بعدی فوتبال استارتر:

  • هر فرد می بایست تنها در یک تیم عضویت داشته باشد. بنابراین حضور هریک از اعضای تیم در تیمهای دیگر با سمت سرپرست، عضو، استاد راهنما و یا هر عنوان دیگری امکان پذیر نیست.
  • وجود اشتراک مشهود میان سورس کد تیمهای شرکت کننده منجر به حذف شدن تمام تیم های استفاده کننده از آن خواهد شد. منظور از اشتراک کد، کدهایی است که به صورت عمومی منتشر نشده باشند.
  • تمامی تیم های شرکت کننده باید از سورس کد STDagent2dاستفاده نمایند و یا اینکه بیس را اعضای تیم به صورت کامل پیاده سازی کرده باشند.
  • در طول مسابقات، قوانین، شکل کلی سیاستگذاری را مشخص کرده و حق کمیته داوری برای اعمال نظر تحت هرگونه شرایط پیش بینی نشده و خاص محفوظ میباشد.
  • در زمان برگزاری مسابقات جلسه حضوری تایید فنی تیم ها تشکیل میشود .در این جلسه باید مشخص گردد که تمامی کدهای اضافه شده به بیس مورد استفاده به وسیله اعضای تیم نوشته شده است و اعضای تیم باید بتوانند تمامی موارد از جمله کد و الگوریتم ها را به صورت کامل توضیح دهند در صورتی که تیم ها نتوانند امتیاز لازم را کسب کنند از مسابقات حذف خواهد شد.
  • تمامی اعضای تیم باید دانش آموز باشند.

تکالیف مورد نیاز برای تیم ها:

  • گزارشِ فنی یا ،TDPکه یک مقاله ی حداکثر ده-صفحه ای شامل توضیحات فنی در رابطه با ایده های پیاده سازی شده در سورسکد تیم توسط اعضای آن و همچنین برنامه های آینده است.
  • نام کامل اعضای تیم باید در صفحه ینخست گزارشِ فنی درج شده باشد. نام های درج شده نهایی محسوب شده و اضافه کردن یا جابه جایی اعضا بعد از تایید صلاحیت منتج به Disqualify شدن تیم خواهد شد.
  • گزارشِ فنی باید به زبان فارسی نوشته شود.

فایل های لاگ مربوط به بازی تیم، که شامل صحنه هایی است که میتوانند تصدیق کننده پیاده سازی ایده های معرفی شده در گزارشِ فنی باشند. حداقل یک و حداکثر پنج فایل می تواند تحویل داده شوند.

یک پیوست متنی شامل توضیحات مربوط به فایل های لاگ نیز باید به کمیته ی فنی تحویل داده شود. (برای مثال در فایل پیوست متنی مشخص میشود که در سایکل 1000بازی شماره  2بازیکن شماره  8تیم چپ رفتار توپ گیری را اجرا کرده است)

نام موارد باید ارسالی به صورت زیر باشد.

TDP: TDP_TeamName.pdf

Log: Log_TeamName.tar

هر تیم باید حداکثر تا تاریخ مشخص شده، موارد خواسته شده را از طریق اپلیکیشن سینا ارسال کند. همه ی مدارک باید در قالب یک ایمیل فرستاده شود. تیم هایی که به صورت پراکنده مدارک خود را فرستاده باشند، بررسی نخواهند شد. بدیهی است در صورت نبود هر یک از مدارک مورد نیاز، صلاحیت تیم برای شرکت در مسابقات تایید نخواهد شد. توجه داشته باشید که قوانین ممکن است به روزرسانی شوند. جهت اطلاع از به روزرسانی ها به طور منظم به اپلیکیشن سینا مراجعه کنید. بعد از ارسال مدارک ذکرشده، ایمیلی مبنی بر تایید شروع بررسی آنها دریافت خواهید کرد. اگر ظرف 72 ساعت این ایمیل را دریافت نکردید، این موضوع را به کمیته ی فنی اطلاع دهید.