رتبه برتر سمینار های پژوهشی با موضوع بررسی تاثیر نانو کاتالیست های اسیدی بربیودیزل های تولید شده پسماند خوراکی روغن آفتابگردان

بررسی تاثیر نانو کاتالیست های اسیدی کلسیم اکسید و بازی منیزیم اکسید بر بیودیزل های تولید شده از روغن پسماند خوراکی آفتابگردان

پژوهشگران: آیسان نعمتی، بهار نجفی
استاد راهنما: دکتر مریم مزینانی
دبیرستان دوره اول فرزانگان6

بیودیزل سوختی تجدید پذیر است که با توجه به افزایش آلودگی محیط زیست، گرم شدن کره زمین در اثر مصرف سوخت های فسیلی و محدود بودن سوخت های فسیلی، تولید آن رو به افزایش است. برای تولید بیودیزل، منابع مختلفی شامل چربی های حیوانی، روغن های زائد خوراکی و روغن های گیاهی وجود دارند. در این پژوهش ببودیزل مورد نظر ما با استفاده از روغن پسماند خوراکی تولید شده است. بدین منظور از فرایند ترانس استری شدن، متانول و کاتالیزور اسیدی کلسیم اکسید و بازی منیزیم اکسید استفاده شده است و اثر پارامتر هایی نظیر چگالی، ویسکوزیته و ارزش حرارتی بیودیزل های تولید شده توسط این دو کاتالیز در مورد مقایسه قرار گرفت.

 

اثر کاتالیست بر بیودیزل پسماندخوراکی روغن آفتابگردان