قوانین مسابقه سازه گرایش ماکارونی فشاری سنگین دوره اول و دوم متوسطه

قوانین مسابقه سازه گرایش ماکارونی فشاری سنگین دوره اول و دوم متوسطه   قوانین ساخت  الف) مصالح: برای ساختن انواع مختلف سازه ماکارونی ، تیم های شرکت کننده فقط و فقط مجاز به استفاده از ماکارونی و چسب طبق شرایط زیر می باشند : مصالحی غیر از ماکارونی و چسب به کار نرود. شرکت کنندگان […]