قوانین مسابقه سازه گرایش سازه ماکارانی هدفمند دوره اول و دوم متوسطه

قوانین مسابقه سازه گرایش سازه ماکارانی هدفمند  – قوانین ساخت: الف) مصالح : برای ساختن انواع مختلف سازه ماکارونی، تیم های شرکت کننده فقط و فقط مجاز به استفاده از ماکارونی و چسپ طبق شرایط زیر می باشند: ١. مصالحی غیر از ماکارونی و چسب به کار نرود. شرکت کنندگان مجاز به استفاده از هر […]